Privacy

Privacy statement

Privacy statement
Stichting RTV Losser hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting RTV Losser
KvK Enschede nummer: 64148408
Gevestigd te : Losser 7581 VH Zonnedauwhof 3 .

Cookies
De website hanteert handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen. Stichting RTV Losser maakt op de website in het kader van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Stichting RTV Losser vinden het van groot belang dat u weet welke cookies op de website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt.

Op de website worden de volgende cookies geplaatst:
Functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Stichting RTV Losser gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de website mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

Analytische cookies (geanonimiseerd): cookies die het gebruik van de website analyseren, zodat Stichting RTV Losser de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website en dienstverlening kan verbeteren. Hiervoor wordt gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel gebruikers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de gebruiker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers.

Als onderdeel van de Google Analytics-dienst, plaatst Google een cookie via de website. Google deelt de verkregen informatie alleen aan derden die de gegevens namens het bedrijf verwerken, of wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Stichting RTV Losser heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, is grotendeels geanonimiseerd. Zo wordt nadrukkelijk niet een compleet IP-adres meegegeven. De data wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Bij het gebruik van Google Analytics cookies volgt. Stichting RTV Losser de aanbevelingen van Autoriteit Persoonsgegevens:

Stichting RTV Losser heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie;
Het laatste octet van IP-adressen wordt gecodeerd, in het kader van dataminimalisatie;
De functie ‘Gegevens delen’ is uitgezet, eveneens in het kader van dataminimalisatie;
Stichting RTV Losser gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies; Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt; Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden.

Welke gegevens worden verwerkt
De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die Stichting RTV Losser verwerkt vallen onder te verdelen in de volgende categorieën:
Gegevens die door gebruikers zijn verstrekt; zoals naam, functie en emailadres. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om afgenomen diensten te kunnen leveren.
Afgeleide gegevens; Stichting RTV Losser verkrijgt gegevens door het gebruik van de website; zoals, in het netwerk van Stichting RTV Losser bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (op regio niveau), clicks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Zie hiervoor verder de uitleg over Analytische cookies (geanonimiseerd).

Doel van verwerking
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren, de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers. Voor het ontvangen van nieuwsbrieven gerelateerd van Stichting RTV Losser, voor het deelnemen aan netwerkbijeenkomsten of anderszins evenementen waarvoor inschrijving via de website noodzakelijk of gewenst is, dan wel het deelnemen aan online discussies of fora, kunnen uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in).

Vastleggen en verwerking van gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Stichting RTV Losser daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. De gegevens worden voorts niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Naast het functioneel beveiligen van de toegang tot de websites en de hierin opgeslagen informatie worden de websites anderzijds fysiek ontsloten vanuit een Nederlands datacenter om ook fysieke toegang tot de opgeslagen informatie en de websites uit te kunnen sluiten. Het datacenter is ISO27001 gecertificeerd en opgebouwd volgens de TIER III normering. De websites maken gebruik van SSL om communicatie met bezoekers te versleutelen.

Leeftijd
U garandeert Stichting RTV Losser dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de website en/of diensten. Door akkoord te gaan met dit privacy statement garandeert u dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

Inzage & correctie
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, kunt u een e-mail sturen aan info@rtv-losser.nl, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal Stichting RTV Losser uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal Stichting RTV Losser op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet Stichting RTV Losser verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijziging privacy statement
Het kan voorkomen dat het privacy statement van Stichting RTV Losser wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom handig dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Contact
Voor vragen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met Stichting RTV Losser,
via: info@rtv-losser.nl onder vermelding van ‘privacy’ of ‘cookie’.

 

 

Veranderingen per 25 mei 2018
Met de inwerkingtreding van de AVG verandert onder meer het volgende voor organisaties:
· organisaties hoeven verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Organisaties moeten in plaats daarvan een verwerkingsregister bijhouden;
·  organisaties kunnen verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren;
·  organisaties kunnen verplicht zijn een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen;

Verantwoordingsplicht
Organisaties hebben onder de AVG een grotere verantwoordingsplicht. Dit houdt onder andere in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

Daarnaast moeten organisaties kunnen aantonen dat het aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een gegevensverwerking wanneer voor een verwerking toestemming nodig is.

Verwerkingsregister
Een van de belangrijkste onderdelen van de verantwoordingsplicht is het bijhouden van een register van de verwerkingsactiviteiten. Het verwerkingsregister is onder andere nodig om aan te tonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.

Organisaties moeten dit register op verzoek van AP kunnen overhandigen, zodat zij kan controleren of organisaties de juiste maatregelen hebben getroffen om aan de AVG te voldoen. Verder dient het register schriftelijk opgesteld te zijn, waaronder in een elektronisch format. Naast het opstellen, moet het register uiteraard ook up-to date worden gehouden.

Het verwerkingsregister van verantwoordelijken moet in elk geval de volgende informatie bevatten:

· de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en van de functionaris voor gegevensbescherming;
· de verwerkingsdoeleinden;
· een beschrijving van de categorieën van betrokkenen;
· een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens;
· de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
· doorgiften van persoonsgegevens aan landen buiten de EU en aan internationale organisaties;
· de bewaartermijnen van de verschillende categorieën persoonsgegevens; en
· een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.

Op grond van de AVG zijn ‘bewerkers’ (onder de AVG ‘verwerkers’ genoemd) tevens verplicht om een verwerkingsregister bij te houden. Dit verwerkingsregister hoeft echter minder informatie te omvatten dan het register van verantwoordelijken, namelijk:

· de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en van de functionaris voor gegevensbescherming;
· de categorieën van verwerkingen die voor elke verantwoordelijke zijn uitgevoerd;
· doorgiften van persoonsgegevens aan landen buiten de EU en aan internationale organisaties; en
· een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.

Kleine organisaties
Om rekening te houden met de specifieke situatie van kleine organisaties maakt de AVG een uitzondering op de documentatieplicht. Organisaties met minder dan 250 personen in dienst hoeven geen verwerkingsregister bij te houden, tenzij de verwerking een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, de verwerking niet incidenteel is, of de verwerking bijzondere categorieën van persoonsgegevens of persoonsgegevens in verband met strafbare feiten betreft. Met name de voorwaarde dat de verwerking ‘incidenteel’ moet zijn brengt zich mee dat de meeste kleine organisaties in de praktijk toch óók een verwerkingsregister moeten bijhouden.